សូម​ប្រើប្រាស់ផែនទី​ទាំង​នេះ!

ប៉ុន្តែ​សូម​កុំលក់​ផែនទី​ទាំង​នេះ​ឡើយ! លោកអ្នក​អាច​ប្រើផែនទីទាំង​នេះ​នៅ​ពេល​លោក​អ្នក​បង្រៀន អធិប្បាយ ឬ​រៀន​ព្រះគម្ពីរ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ យើង​ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​ផែនទី​ទាំង​នេះ​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​ដល់​លោក​អ្នក​នៅ​ពេល​​ដែល​លោក​អ្នក​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។