(កិច្ចការ ៨:២៦-៤០) សាវ័ក ភីលីព ដែល​ជា
អ្នក​ដឹកនាំ​ម្នាក់​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ការ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​នៅ​ស្រុក​ស៊ីបាស្ទី (Sebaste) ដែល​ទី​នោះ គេ​ក៏​ហៅ​ឈ្មោះ​ថា ស្រុក​សាម៉ារី ដែរ។ បន្ទាប់មក ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​នាំ​គាត់​ទៅ​កាន់​ទិស​ខាង​ត្បូង​ជិត​កាសា ដែល​នៅ​ទី​នោះ​ឯង គាត់​បាន​ពន្យល់​ដំណឹង​ល្អ​ទៅ​កាន់​មន្ត្រី​សាសន៍​អេធីយ៉ូពី​ដែល​ចេះ​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ ក្រោយ​ពី​នោះ ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ឆក់​យក​សាវ័ក ភីលីព ទៅ​ស្រុក​អាសូត ហើយ​គាត់​ក៏​បន្ត​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ និង​ធ្វើ​ព័ន្ធកិច្ច​រហូត​ដល់​ក្រុង​សេសារា។