(ម៉ាថាយ ២៦:១៧-២៩; ម៉ាកុស ១៤:១២-១៦; លូកា ២២:១៤-២៣; យ៉ូហាន ១៨:១) ក្រោយ​ពី​ពេល​ព្រះ​យេស៊ូវ និង​សិស្ស​របស់​ទ្រង់​បាន​បរិភោគ​បុណ្យ​រំលង​ជា​មួយ​គ្នា​រួច​ហើយ ពួកគាត់​ក៏​ឆ្លង​ស្រះ​កេដ្រុន ហើយ​ចូល​សួនច្បារ​គែតសេម៉ានី (ក្នុង​ភាសា​ដើម​មាន​ន័យ​ថា «កន្លែង​ចម្រាញ់​ប្រេង») ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​ពួកគាត់​បាន​ចំណាយ​ពេល​ជា​មួយ​គ្នា​យ៉ាង​ច្រើន​ពេល​ដែល​ពួកគាត់​មក​លេង​ក្រុង​យេរូសាឡឹម (លូកា ២២:៣៩)។