ប្រមាណ​ឆ្នាំ ១៨០០ មុនគ.ស. (លោកុប្បត្តិ ៣៧:១-៣៦) លោក យ៉ាកុប បាន​ប្រើ​លោក យ៉ូសែប ឲ្យ​ទៅ​ស្រុក​ហេប្រុន​ដែល​នៅ​ទិស​ខាង​ជើង​នៃ​ក្រុង​ស៊ីគែម ដើម្បី​ឲ្យ​ទៅ​រក​បង​ប្រុស​របស់​គាត់ ដែល​កាល​នោះ ពួកគាត់​កំពុង​ឃ្វាល​ហ្វូង​សត្វ​ឪពុក​របស់​ខ្លួន។ ពេល​លោក យ៉ូសែប បាន​ទៅ​ដល់ គាត់​បាន​ឮ​ថា បង​ប្រុស​របស់​គាត់​បាន​ទៅ​ក្រុង​ដូថាន់ ដូច្នេះ​គាត់​ក៏​ទៅ​ទី​នោះ ហើយ​បាន​រក​ឃើញ​បងៗ​គាត់។ ពេល​នោះ​បង​ប្រុស​គាត់​ក៏​បាន​បោះ​គាត់​ចូល​ក្នុង​អណ្ដូង ហើយ​ក្រោយ​មក​បាន​លក់​គាត់​ទៅ​ឲ្យ​ក្រុម​ជំនួញ​សាសន៍​អ៊ីសម៉ាអែល​ជា​អ្នក​លក់​គ្រឿង​ទេស​ដែល​កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​ពី​ស្រុក​កាឡាត​ទៅ​កាន់​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ។ ពួក​ជំនួញ​នោះ​បាន​យក​លោក យ៉ូសែប ទៅ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ ហើយ​បាន​លក់​គាត់​ឲ្យ​លោក ប៉ូទីផារ ជា​មេទ័ព​របស់​ផារ៉ោន។