៣២០០-២២០០ មុនគ.ស. នៅ​សម័យ​បុរាណ​ខាង​កើត អ្នក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​បាន​សម្គាល់​ឃើញ​ថា យុគសម័យ​លង្ហិន​ដំបូង​គឺ​ជា​សម័យ​នៃ​ការ​សាងសង់​ទីក្រុង និង​ការ​ធ្វើ​កសិកម្ម ជំនួញ​ជា​អន្តរជាតិ។ ក្រុម​ដែល​មាន​អំណាច​ខ្លាំង ដូចជា​មាន​ការ​គ្រប់គ្រង​ដែល​ពិបាក​នឹង​យល់ តែងតែ​ងើប​ឡើង​តាម​តំបន់​ទន្លេនីល ហ៊ីដេកែល និងអើុប្រាត។