(លោកុប្បត្តិ ១៩:១-២៩; ចោទិយកថា ២៩:២៣; អេសាយ ១៣:១៩; ម៉ាថាយ ១០:១៥; ១១:២៣-២៤) ព្រះ​ជាម្ចាស់ស្ដាប់​តាម​សំណើ​របស់​លោក អ័ប្រាហាំ ដោយ​មិន​សម្លាប់​លោក ឡុត និង​គ្រួសារ​គាត់ ពេល​ព្រះ​អង្គ​បំផ្លាញ​ក្រុង​សូដុំម និង​ក្រុង​កូម៉ូរ៉ា។ ក្រោយ​មក កូន​ស្រី​លោក ឡុត មាន​ការ​ភ័យខ្លាច​ថា នឹង​គ្មាន​អ្នក​បន្ត​ពូជ​គ្រួសារ​ខ្លួន ដោយសារ​ពួកគេ​នៅ​តែ​ឯង ដូច្នេះ​ពួកគេ​ក៏​បាន​បង្អក​ស្រា​ឪពុក​ខ្លួន​ឲ្យ​ស្រវឹង ដើម្បី​ឲ្យ​ពួកគេ​អាច​នឹង​រួម​ដំណេក ហើយ​មាន​កូន​ជា​មួយ​ឪពុក​ខ្លួន។ កូន​ស្រី​ម្នាក់ៗ​ក៏​បង្កើត​កូន​ប្រុស ដែល​ចេញ​ពី​នោះ​មាន​សាសន៍​ម៉ូអាប់ និង​សាសន៍​អាំម៉ូន។​