(លោកុប្បត្ដិ ២:៤-៣:២៤; អេសេគាល ៣១:១-១៨) លោកុប្បត្តិ​បាន​ពណ៌នា​ពី​ទីតាំង​សួន​ច្បារ​អេដែន​ថា វា​ស្ថិត​នៅ​កន្លែង​ដែល​មុខ​ទន្លេ​ទាំង​បួន​បាន​ជួប​គ្នា។ ទោះបើ​យើង​មិន​ស្គាល់​ទីតាំង​ដ៏​ជាក់លាក់​នៃ​ទន្លេ​ទាំង​ពីរ (ពិសុន និង​គីហុន) ក៏​យើង​នៅ​តែ​ដឹង​ជា​សាធារណៈ​អំពី​ទន្លេ​ទាំង​ពីរ​នោះ​បាន​ដែរ៖ ហ៊ីដេកែល និងអើុប្រាត ហើយ​ការ​ដឹង​ពី​ទីតាំង​នៃ​ទន្លេ​ទាំង​ពីរ​នេះ​អាច​ជួយ​យើង​ឲ្យ​សន្មត​ពី​ទីតាំង​ដែល​ទន្លេ​យ័រដាន់​ទំនង​ជា​នៅ​ខាង​ចុង​នៃ​ទិស​ខាង​ជើង ឬ​ក៏​ទិស​ខាង​ត្បូង។