នៅ​ឆ្នាំ ៨៥៣ មុនគ.ស.  (២ពង្សាវតារក្សត្រ ៨:២០-២២; ២របាក្សត្រ ២១:១-១៧) ពេល​ស្ដេច អ័ហាប់ នៃ​សាសន៍​អ៊‌ីស្រាអែល​ស្លាប់ នោះ​ស្ដេច មេសា ដែល​ជា​ស្ដេច​សាសន៍​ម៉ូអាប់​បាន​ឆក់​ឱកាស​នោះ ដើម្បី​ទម្លាក់​សួយ​អាករ​ដែល​ស្ដេច ដាវីឌ បាន​ដាក់​លើ​សាសន៍​គាត់។ សាសន៍​អ៊‌ីស្រាអែល សាសន៍​យូដា និង​សាសន៍​អេដំម (ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​យូដា) បាន​សហការ​ជា​មួយ​គ្នា​ក្នុង​ការ​វាយ​ប្រហារ​ពួក​ម៉ូអាប់ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​មាន​ការ​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើ​សាសន៍​ម៉ូអាប់​ទាំង​ស្រុង។