ប្រមាណ​ឆ្នាំ ១៤០០ មុនគ.ស. ឬ​ក៏​ប្រមាណ ១២២០ មុនគ.ស. (យ៉ូស្វេ ៣-៤) បន្ទាប់ពី​ឆ្លង​ទន្លេ​យ័រដាន់ ហើយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទឹកដី​កាណាន សាសន៍​អ៊‌ីស្រាអែល​បាន​បោះ​តង់​នៅ​គីលកាល។ ចេញ​ពី​ទី​នោះ ពួកគេ​បន្ត​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ទិស​ខាង​លិច។ ជា​ដំបូង​ពួកគេ​បាន​បំផ្លាញ​យេរីខូរ​ដែល​ជា​ក្រុង​ដែល​ទាស់​នឹង​ពួកគេ ហើយ​ក្រោយ​មក​ពួកគេ​បាន​បំផ្លាញ​អៃយ​ដែល​ជា​ក្រុង​តូច​មួយ។ ក្រោយ​មក ពួក​គីបៀន (ឈ្មោះ​មួយ​ទៀត​របស់​ក្រុម​នេះ​គឺ ហេវី) បាន​បោក​ប្រាស់​សាសន៍​អ៊‌ីស្រាអែល​ឲ្យ​ចុះ​ការ​តាំង​សេចក្ដី​សញ្ញា​ហ្នឹង​ជា​មួយ​នឹង​ពួកគេ។