(១ពង្សាវតារក្សត្រ ២០; ២២:១-៤០; ២របាក្សត្រ ១៨:១-៣៤) ចំណុច​សម្គាល់​នៃ​ការ​សោយ​រាជ្យ​របស់​ស្ដេច អ័ហាប់ គឺ​ត្រង់​ថា គាត់​តែងតែ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជា​មួយ​នឹង​បេន-ហាដាឌ់ ដែល​ជា​ស្ដេច​ស៊ីរី។ ដោយសារ​ស្ដេច បេន-ហាដាឌ់ មិន​មាន​ការ​រៀបចំ​ទ័ព​ឲ្យ​បាន​ល្អ ដូច្នេះ​គាត់​ក៏​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ឡោមព័ទ្ធ​របស់​ពួក​សាម៉ារី ហើយ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ស្ដេច អ័ហាប់ ក៏​បាន​វាយ​ឈ្នះ​ទ្រង់​ម្ដង​ទៀត​នៅ​ស្រុក​អាផែក។ តែ​ស្ដេច អ័ហាប់ បាន​ស្លាប់​ពេល​គាត់​ព្យាយាម​វាយ​យក​ស្រុក​រ៉ាម៉ូត-ក